Ansvar

Rettig Group är ett finskt familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom ansvarsfullt och aktivt ägande. Vår mission är att skapa värde för generationer utgående från våra värderingar öppenhet, rättvisa, anspråkslöshet samt tillit och respekt. Under vårt familjeföretags över 200-åriga historia har det alltid varit naturligt för oss att balansera ekonomiska realiteter med t.ex. personalens och omgivningens behov.

Våra nyckelfaktorer när det gäller ansvarstagande:

  • I egenskap av investeringsbolag och ägare fokuserar Rettig Group främst på ägande: värdeskapande via aktivt och ansvarsfullt ägarskap.
  • Vi tror att välstrukturerade processer och klara strategier är viktiga för såväl riskhantering som hållbart värdeskapande.
  • Vi eftersträvar alltid att verksamheten är ansvarsfull och etiskt hållbar. Ett grundkrav är att följa lagar och föreskrifter.
  • Vi styr och stöder strategin i de företag vi äger via deras styrelser. Våra policier och målsättningar ska vara uppdaterade och relevanta för att trygga en ansvarsfull, etisk och hållbar verksamhet. Riskerna och utmaningarna varierar mellan de olika branscherna och varje företag i Rettig Group identifierar självständigt vad som är viktigt för deras verksamhet.

Våra anställda och många andra intressenter spelar en avgörande roll i vår strävan efter hållbar värdetillväxt. I Rettig Groups årsrapport ingår en översikt av våra ekonomiska mätare (KPI) liksom de KPIn som hänför sig till våra anställda och vår omgivning. Våra innehav ger noggrannare information om sin hållbara utveckling bl.a. på dotterbolagens egna hemsidor.