Företagsstyrning

Företagsstyrningen definierar företagets sätt att fatta de beslut som ägarna, direkt eller indirekt, använder för att kontrollera verksamheten. För ett investeringsföretag som Rettig Group, och dess ägare, är företagsstyrningen en grundläggande förutsättning för ett välfungerande företag – såväl för Rettig Groups egen organisation som för de företag vi äger.

Rettig Group styrs och kontrolleras av Rettig Groups styrelse med stöd av revisionskommittén, Rettig Groups VD tillsammans med hans eller hennes ledningsgrupp och ledningen för affärsområdena och koncernens nyckelfunktioner.

Som investerare och ägare är Rettig Group ansvarig för hela koncernens strategi, värdeskapande, fusioner och förvärv, finansiering, investor relations, investeringsprioriteringar och allokering av finansiella resurser.

Dotterbolag

Rettig Groups dotterbolag styrs på ett decentraliserat sätt och företagen är relativt självständiga. De styrs i enlighet med de policyn och riktlinjer som fastställts av Rettig Groups styrelse. Dotterbolagen har en operativ roll och är ansvariga för sin affärsstrategi, affärsverksamhet och lönsamhetsutveckling samt relationer till sina anställda, kunder och leverantörer etc. En dylik decentraliserad styrning lägger ansvaret på den operativa ledningen som har den bästa insikten i affärsomgivningens realiteter och som är bäst insatt i den egna branschens verksamhetsförutsättningar, marknader och kunder.

Rettig Groups övriga innehav

Övriga företag som ägs av Rettig Group verkar oberoende av alla de roller och nyckelprocesser som beskrivs under rubriken “Dotterbolag”.

Ägarstruktur » Riskhantering »
Styrelse » Ledningsgrupp »