Hallinnointi

Hallinnoinnilla tarkoitetaan päätöksentekojärjestelmää, jonka välityksellä omistajat ohjaavat yritystä suoraan tai välillisesti. Hyvällä hallinnointitavalla on olennainen merkitys Rettig Groupin kaltaiselle sijoitusyhtiölle ja sen omistajille – sekä Rettig Groupin oman organisaation että sen sijoitussalkussa olevien yhtiöiden kannalta.

Rettig Groupin johtamisesta ja ohjaamisesta vastaavat yrityksen osakkeenomistajat ja Rettig Groupin hallitus, jota tukevat tarkastusvaliokunta, Rettig Groupin toimitusjohtaja sekä johtoryhmä. Johtoryhmässä ovat edustettuina liiketoimintojen toimitusjohtajat sekä konsernin ydintoiminnoista vastuussa olevat johtajat.

Sijoittajana ja omistajana Rettig Group vastaa koko konsernin yleisestä strategiasta, arvonluonnista, fuusioista sekä yritysostoista ja -myynneistä, rahoituksesta, sijoittajasuhteista, sijoitusten priorisoinnista ja taloudellisten resurssien kohdentamisesta.

Rettig Groupin sijoitussalkussa olevien yhtöiden johtaminen on hajautettu suhteellisen itsenäisille yrityksille, jotka noudattavat toiminnassaan konsernin johtamisperiaatteita ja hallituksen määrittelemiä johtamiskäytäntöjä. Yhtiöillä on operatiivinen rooli, ja ne vastaavat muun muassa omista liiketoimintastrategioistaan, toiminnoistaan ja kannattavuutensa kehittämisestä sekä työntekijä-, asiakas- ja toimittajasuhteistaan. Hajautetussa hallinnointimallissa johtamisvastuu on yhtiöiden operatiivisella johdolla, jolla on hyvä käsitys liiketoiminnan realiteeteista ja syvällinen näkemys oman toimialansa perusteista, markkinoista ja asiakkaiden tarpeista.

Omistusrakenne » Riskienhallinta »
Hallitus » Johtoryhmä »