Riskienhallinta

Huolellisesti suunnitelluilla hallinnoinnin ja yritysvastuun prosesseilla on suuri merkitys riskienhallinnassa ja kestävässä arvonluonnissa. Toimintojamme johdetaan Rettigin johtamisperiaatteiden ja Rettig Groupin hallituksen määrittämien johtamiskäytäntöjen mukaisesti. Näihin lukeutuu riskienhallintapolitiikka, joka integroi riskien arvioinnin liiketoimintaa koskeviin päätöksiin – varsinkin merkittäviin sellaisiin.

Toimimme vastuullisesti ja varovaisesti pitkällä tähtäimellä, mutta toisaalta tuemme tietyissä rajoissa yrityskulttuuria, joka sallii liiketoiminnan kehittämistä hyödyttävää kokeilua, riskinottoa ja virheistä oppimista. Riskienhallintapolitiikkamme mukaisesti riskien arviointi on tärkeä ja luonnollinen osa liiketoiminta-ajatteluamme ja päätöksentekoprosessiamme. Riskejä voidaan hallita, kunhan ne tunnistetaan ja ymmärretään ajoissa. Strategisten, ja ennen kaikkea operatiivisten, riskien vakavuutta ja todennäköisyyttä arvioidaan meillä jatkuvasti.

Strategiset riskit

Rettig Groupille strategiset riskit ovat tyypillisesti sellaisia, jotka estävät meitä toteuttamasta Arvoa sukupolville -missiotamme. Salkkuyhtiöidemme strategiset riskit liittyvät lähinnä markkinoihin, asiakkaisiin ja kilpailukykyyn vaikuttaviin ulkoisiin tekijöihin. Strategisilla riskeillä saattaa usein olla pitkäkestoisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Operatiiviset riskit

Operatiiviset riskit ovat osa liiketoimintojen jokapäiväisiä prosesseja. Niitä seurataan, arvioidaan ja hallitaan päivätasolla.

Rahoitusriskit

Rahoitusriskit liittyvät etupäässä valuuttoihin, korkoihin, likviditeettiin, uudelleenrahoitukseen ja luottoihin. Tällaisia riskejä hallitaan johdannaisilla, hajautetulla rahoituksella ja asiakassaatavien hallinnalla.

Vahinkoriskit

Vahinkoriskit liittyvät lähinnä työterveyteen ja -turvallisuuteen, henkilökunnan turvallisuuteen, tietoturvaan, luonnonmullistuksiin, tulipaloihin ja muihin onnettomuuksiin. Niitä hallitaan työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmillä ja niihin liittyvillä ohjeilla, kriisinhallintaohjeilla, tietoturvapolitiikalla, ympäristönhallintajärjestelmillä ja asianmukaisilla vakuutusjärjestelyillä.