Finansieringsstrategi och principer

Rettig Groups finansieringspolicy har utformats för att ge Rettig Group tillgång till olika finansieringskällor i alla lägen.

Centraliserad finansiering

I regel sker den externa finansieringen genom Rettig Group. Kapitalet används därefter för att täcka investeringskostnader inom koncernens portföljbolag. Som en del av denna interna finansiering genereras koncernens kassaflöde främst av portföljbolagen.

Bred spridning

Vi eftersträvar att finansiera våra verksamheter på ett tryggt sätt och utgår från följande principer i vår finansiering: Garantera att det finns tillgång till lämpliga likviditetsreserver i alla marknadslägen; använda oss av olika typer av skuldebrev för att på ett optimalt sätt kunna diversifiera finansieringsbasen; kombinera långsiktig och kortsiktig finansiering för att uppnå en balanserad maturitetsprofil.

Öppen kommunikation

Vår målsättning är att öppet och tydligt kommunicera vår strategi. Detta gör vi genom att publicera kvartalsrapporter och organisera informationstillfällen och en årlig kapitalmarknadsdag för skuldinvesterare. Dessutom håller vi informationstillfällen för våra huvudbanker. Vi eftersträvar att ta i beaktande kapitalinvesterarnas informationsbehov då vi sammanställer informationen för vår ekonomiska kommunikation.

Bankpolicy

Inom ramen för vår finansieringverksamhet använder sig Rettig Group av vissa utvalda huvudbanker, som t.ex. även anlitas för revolverande kreditfaciliteter. Som familjeföretag värdesätter Rettig Group långsiktiga relationer. Tillit, ett nyckelvärde för Rettig Group, byggs upp över tid. Våra bankkontakter grundar sig på tillit och ömsesidighet. Rettig Group har långvariga och goda relationer med flera finska och internationella banker.