Senaste nytt

Ledningens delårsredogörelse

Rettig Group publicerar idag ledningens delårsredogörelse för perioden 1 januari till 23 oktober 2014. Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden januari-september 2014 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter i rapporten är oreviderade.

Nyckeltal för perioden januari-september 2014
- Omsättningen sjönk med 2,5 % till 704,1 miljoner euro (722,2)
- Driftsbidraget (EBITDA) ökade med 2,4 % till 98,2 miljoner euro (95,9)
- Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 10,2 % till 36,8 miljoner euro (33,4)
- Nettoskulden minskade med 11,7 % till 315,4 miljoner euro (357,2)
- Fria kassaflödet förbättrades med 16,9% till 28,3 miljoner euro (24,2)

Under perioden juli-september 2014 sjönk omsättningen med 6,7 procent till 247,5 miljoner euro (265,4), EBITDA minskade med 9,0 procent till 35,3 miljoner euro (38,8), EBIT minskade med 26,4 procent till 13,4 miljoner euro (18,2) och fria kassaflödet sjönk med 22,8 procent till 29,4 miljoner euro (38,1) jämfört med samma period året innan.

Efterfrågan inom alla tre affärsområden var fortsättningsvis svag under de nio första månaderna av 2014, särskilt under periodens tre sista månader. Trots den utmanande ekonomiska verksamhetsomgivningen och den minskade omsättningen ökade driftsbidraget med 2,4 procent under årets första nio månader tack vare Nordkalk och Bore. Driftsbidraget för Rettig ICC var på samma nivå som året innan.

Viktiga händelser efter den 1 juli 2014

I september meddelade mark- och miljööverdomstolen i Sverige att de beviljar tillstånd till prövning av mark- och miljödomstolens beslut den 2 juni 2014 som i sin deldom slog fast att tillstånd och villkor för den planerade kalkstenstäkten i Bunge på Gotland kan meddelas efter att en sammanhållen prövning av Natura 2000 har genomförts i enligthet med EU:s art- och habitatdirektiv. Den slutliga domen i målet väntas senast 2016.  

I september avslutade Nordkalk samarbetsförhandlingar som förts på anläggningen i Storugns på Gotland. Förhandlingarna inleddes i enlighet med svenska lagstiftning på grund av osäkerheten gällande tidtabellen för och utfallet av den pågående tillståndsprocessen för den närbelägna täkten i Klinthagen. Det nuvarande tillståndet går ut den 31 december 2014. Ett domstolsbeslut gällande Nordkalks ansökan om förnyat tillstånd och utvidgning väntas i december 2014. Beroende på utfallet av tillståndsprocessen kommer nedskärningar av upp till 53.5 tjänster att bli aktuella.

Nordkalk meddelande om sitt första kommersiella kontrakt för leverans av granuler av släckt kalk för absorbering av svavel från fartygsrökgaser. Det tyska rederiet Braren har med sin svenska kund Södra Cell kommit överens om att installera torrskrubbrar ombord på sina fartyg. Nordkalk står för leveranserna av absorbenter och tar samtidigt bort det använda materialet.

I oktober publicerade Bore sina planer att koncentrera rederiverksamheten på RoRo-tonnage för att förbättra lönsamheten och stärka sin position inom RoRo-segmentet. Samtidigt bekräftade Bore försäljningen av alla sina sex torrlastfartyg sysselsatta inom kontraktsfart (CoA, Contract of Affreightment) med leverans senast i slutet av 2014. Försäljningen av fyra torrlastfartyg till det holländska rederiet Royal Wagenborg omfattar också ett avtal mellan Nordkalk och de nya ägarna gällande en stor del av Nordkalks sjöfrakter från 2015 till 2017. Som en följd av Bores planer att gå ur CoA-segmentet, inledde rederiet samarbetsförhandlingar med hela landpersonalen för att anpassa organisation till RoRo-affärsmodellen.

Bore och P&O Ferries har förnyat sitt charteravtal gällande RoRo-fartygen (Roll-on/Roll-off) M/V Norsky, M/V Norstream och M/V Bore Song, då det nuvarande avtalet går ut i december 2014. Bores M/V Estraden kommer också att trafikera för P&O Ferries från och med januari 2015.

Rettig Group har utnämnt Christian Ståhlberg (40), jur. kand., till juridisk direktör f.o.m. 1.1.2015. Han kommer att rapportera till Hans Sohlström, VD för Rettig Group, och blir medlem av Rettig Groups ledningsgrupp. Christian efterträder den nuvarande juridiska direktören Berndt Lindberg, som går i pension sommaren 2015.

I juli godkände Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag (RÖF) på sin andra bolagsstämma den ombildnings- och fusionsplan som syftar till att RÖF ombildas till försäkringsaktiebolag och att RÖF fusioneras med Försäkringsaktiebolaget Alandia. Planen har godkänts av Finansinspektionen i Finland och förväntas slutföras före utgången av 2014. Enligt preliminära kalkyler kommer Bores andel i det fusionerade bolaget att vara något över 15 procent, vilket förväntas ha en positiv inverkan på det egna kapitalet.

Uppdaterade utsikter för 2014
Verksamhetsomgivningen förblir utmanande. Trots den minskade efterfrågan under tredje kvartalet förväntar vi oss att lönsamheten förbättras och balansräkningen stärks.

Ekonomisk rapportering 2015
Rettig Group publicerar sitt resultat och årsredovisningen för 2014 den 26 februari 2015. Ledningens delårsredogörelse för januari-mars publiceras den 23 april, delårsrapporten för januari-juni den 20 augusti och ledningens delårsredogörelse för januari-september den 22 oktober.

Ytterligare information:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, direktör för kommukation och investerarrelationer
Tel: +358 40 7455276, email: josefina.tallqvist@rettig.fi eller www.rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. År 2013 var Rettig Groups omsättning 974 miljoner euro och bolaget hade cirka 4300 anställda i 25 länder.

Alla nyheter