Riskhantering

Riskhantering och hållbart värdeskapande bygger på välstrukturerade processer för företagsstyrning och företagsansvar. Verksamheten styrs i enlighet med de policyer och riktlinjer som fastställts av Rettig Groups styrelse. I dem ingår också en riskhanteringspolicy som integrerar riskbedömning i affärsbesluten, i synnerhet då det gäller betydande affärsbeslut.

Vår verksamhet präglas av ansvarsfullhet, långsiktighet och försiktighet, men vi stöder också en företagskultur som tillåter ett visst mått av experimenterande och risktagande. Vi anser att affärsutvecklingen drar nytta av att man lär sig av sina misstag. I enlighet med vår riskhaneringspolicy är riskbedömningen en naturlig och viktig del av vårt affärstänkande och beslutsfattande. Risker kan hanteras så länge man identifierar och förstår dem på förhand. Förekomsten av strategiska och framför allt operativa risker utvärderas fortgående.

Strategiska risker

Typiska strategiska risker inom Rettig Group är de risker som märkbart hindrar koncernen från att uppfylla sin mission Värde för generationer. I våra portföljbolag hänför sig riskerna huvudsakligen till externa faktorer som kan påverka marknaden, kunderna och konkurrensen. En strategisk risk är ofta något som kan påverka affärsverksamheten på lång sikt.

Operativa risker

De operativa riskerna är en del av den dagliga affärsverksamheten. De identifieras, bedöms och hanteras dagligen.

Finansiella risker

De finansiella riskerna består huvudsakligen av valutarisker, ränterisker, likviditetsrisker, refinansieringsrisker och kreditrisker. De hanteras med hjälp av hedgeinstrument, en diversifierad finansieringsportfölj och uppföljning av kundfordringar.

Skaderisker

Skaderisker hänför sig främst till arbetshälsa och -säkerhet, personal- och informationssäkerhet, naturkatastrofer, eldsvådor och andra olyckshändelser. De hanteras med hjälp av system och riktlinjer för arbetshälsa och -säkerhet, krishanteringsmanualer, policy för informationssäkerhet, miljöledningssystem och lämpliga försäkringsarrangemang.