Värden

Rettigs traditioner och värden utgör kärnan i “Rettig-kulturen” både inom koncernen och i samverkan med våra externa intressenter. Våra värderingar är en mycket viktig del av vår identitet, vår attityd och vår stil.

Öppenhet

Ett öppet sinnelag är en förutsättning för ett fruktbart samarbete och för att kunna dela information. Med ett fritt informationsflöde skapar vi en anda som ger bästa möjliga förutsättningar för förståelse av våra affärsverksamheter på alla nivåer inom organisationen.

Anspråkslöshet

Anspråkslöshet är en princip som tillämpas av Rettig när det gäller att lyssna till och förstå avvikande synpunkter och åsikter. Motsatsen till anspråkslöshet är arrogans. En anspråkslös organisation är lyhörd för tidiga signaler.

Rättvisa

Rättvisa är Rettigs ledstjärna när det gäller såväl interna som externa relationer. Samma förhållningssätt intar vi när vi möter utmaningar och löser problem. Lösningar som alla berörda parter ser som rättvisa blir permanenta lösningar.

Tillit och respekt

Tillit och respekt är de allra mest grundläggande beståndsdelarna i vår interaktion och kommunikation med olika intressenter. Utan tillit och respekt känner människor sig varken stimulerade eller redo att ta ansvar.